ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1ος Τομέας: Έργων Φυσικού Περιβάλλοντος
2ος Τομέας: Διαχείρισης και Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ = 36  (100%)
ΜΓΥ (Μαθήματα Γενικής Υποδομής)         =10     (28%)              (προβλ. 20-30%)
ΜΕΥ (Μαθήματα Ειδικής Υποδομής)          = 11    (30,5%)           (προβλ. 25-35%)
ΜΕ (Μαθήματα Ειδικότητας)                     = 11    (30,5%)           (προβλ. 25-35%)
ΔΟΝΑ (Διοίκηση, Οικονομία κ.ά.)            = 4      (11%)              (προβλ. 10-20%)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Υποχρεωτικά Μαθήματα (Υ)              36 (90%)
Επιλογής Υποχρεωτικά  (ΕΥ)              4 (10%)
Σύνολο Μαθημάτων                          40 (100%)

Φόρτος Εργασίας (ΦΕ) = 690
Φόρτος Εργασίας (ΦΕ) 8ου Εξ. = 86
Σύνολο ΩΔ = 180

Ο σπουδαστής από το Ε΄ Εξάμηνο και το Ζ΄ εξάμηνο θα επιλέγει 1 μάθημα ΕΥ και στο ΣΤ' εξάμηνο
θα επιλέγει 2 ΕΥ μαθήματα.