ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κωδικός μαθήματος

Μάθημα

Θ

ΑΠ

Ε

ΣΥΝ

ΠΜ

Τ

Κ

ΦΕ

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ


FOA101

Μαθηματικά

2

2

 

4

5

Υ

ΜΓΥ

14

FOA102

Τεχνικό Σχέδιο

1

 

3

4

4

Υ

ΜΓΥ

11

FOA103

Μορφολογία - Φυσιολογία Φυτών

2

 

3

5

5

Υ

ΜΓΥ

16

FOA301

Δασοπροστασία

2

1

2

5

5

Υ

ΜE

16

FOA104

Εφαρμογές Η/Υ στη Δασοπονία

2

1

3

6

6

Υ

ΜΓΥ

18

FOA105

Στατική

2

 

2

4

5

Υ

ΜΓΥ

14

 

ΣΥΝΟΛΟ

11

4

13

28

30

 

 

89Β' ΕΞΑΜΗΝΟ


FOB106

Τοπογραφία

2

 

2

4

5

Υ

ΜΓΥ

14

FOB107

Δασική Βιομετρία Ι

2

 

2

4

5

Υ

ΜΓΥ

14

FOB108

Δασική Βοτανική Ι

2

 

2

4

5

Υ

ΜΓΥ

14

FOB201

Βιολογία Άγριας Πανίδας

2

 

2

4

5

Υ

ΜΕΥ

14

FOB202

Δασική Εδαφολογία

2

 

3

5

5

Υ

ΜΕΥ

16

FOB109

Μετεωρολογία - Κλιματολογία

2

 

1

3

5

Υ

ΜΓΥ

12

 

ΣΥΝΟΛΟ

12

0

12

24

30

 

 

84Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ


FOC110

Δασική Βοτανική ΙΙ

2

 

2

4

5

Υ

ΜΓΥ

14

FOC203

Δασική Βιομετρία ΙΙ

2

 

2

4

5

Υ

ΜΕΥ

14

FOC302

Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων

2

 

2

4

5

Υ

ΜΕ

14

FOC204

Αποτυπώσεις- Χαράξεις

2

 

3

5

6

Υ

ΜΕΥ

16

FOC205

Τηλεπισκόπηση

2

 

2

4

4

Υ

ΜΕΥ

14

FOC206

Τεχνική Υδρολογία

2

 

2

4

5

Υ

ΜΕΥ

14

 

ΣΥΝΟΛΟ

12

0

13

25

30

 

 

86Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ


FOD207

Δασική Οικολογία

2

1

2

5

5

Υ

ΜΕΥ

16

FOD208

Γ.Σ.Π. και Χαρτογράφηση Δασικών Πόρων

2

 

2

4

5

Υ

ΜΕΥ

14

FOD209

Λιβαδική Οικολογία

2

 

2

4

5

Υ

ΜΕΥ

14

XG-301

Ξένη γλώσσα - Ορολογία

2

2

 

4

5

Υ

ΜΕΥ

14

FOD210

Ορεινή Υδρογεωμορφολογία

2

 

3

5

5

Υ

ΜΕΥ

16

FOD303

Επιστήμη Τεχνολογίας Ξύλου

2

 

2

4

5

Υ

ΜΕ

14

 

ΣΥΝΟΛΟ

12

3

11

26

30

 

 

88Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ


FOE401

Δασική Διαχειριστική Ι

2

1

3

6

6

Υ

ΔΟΝΑ

16

FOE304

Έργα Ελέγχου Ορεινών Υδάτων

3

 

3

6

6,5

Υ

ΜΕ

21

FOE305

Εφαρμοσμένη Δασοκομική

3

 

3

6

6,5

Υ

ΜΕ

21

FOE306

Δασική Οδοποιία Ι

2

 

2

4

6

Υ

ΜΕ

14


Υποχρεωτικό μάθημα επιλογής

(Προσαρτημένος κατάλογος)

2

 

2

4

5

ΕΥ

ΜΕ

14

 

ΣΥΝΟΛΟ

12

1

13

26

30

 

 

86ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ


FOF307

Διαχείριση Λιβαδιών

2

 

2

4

5

Υ

ΜΕ

14

FOF308

Δασική Οδοποιία ΙΙ

2

1

3

6

5

Υ

ΜΕ

18

FOF402

Δασική - Περιβαλλοντική Πολιτική και Νομοθεσία

2

1

3

6

6,5

Υ

ΔΟΝΑ

18

FOF309

Δασική Διαχειριστική ΙΙ

2

 

3

5

5

Υ

ΜΕ

16


Υποχρεωτικό μάθημα επιλογής

(Προσαρτημένος κατάλογος)

2

 

2

4

5

ΕΥ

ΜΕ

14


Υποχρεωτικό μάθημα επιλογής

(Προσαρτημένος κατάλογος)

2

 

2

4

5

ΕΥ

ΜΕ

14

 

ΣΥΝΟΛΟ

12

2

15

29

31,5

 

 

94Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ


FOG403

Δασική Οικονομία και Εκτιμητική

2

 

2

4

6,5

Υ

ΔΟΝΑ

14

FOG310

Δασικές Πυρκαγιές

2

 

2

4

5

Υ

ΜΕ

14

FOG311

Διαχείριση Άγριας Πανίδας

3

 

2

5

5

Υ

ΜΕ

19

FOG404

Σεμινάριο

2

 

3

5

7

Υ

ΔΟΝΑ

16


Υποχρεωτικό μάθημα επιλογής

(Προσαρτημένος κατάλογος)

2

 

2

4

5

ΕΥ

ΜΕ

14

 

ΣΥΝΟΛΟ

11

0

11

22

28,5

 

 

77Η' ΕΞΑΜΗΝΟ


DIS

Πτυχιακή εργασία

 

 

 

 

20

 

 

40

PSI

Πρακτική άσκηση

 

 

 

 

10

 

 

50

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

30

 

 

90


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

82

10

88

180

240694

Συμβολισμοί:
Θ = Ώρες θεωριών ανά εβδομάδα
Ε = Ώρες εργαστηρίων ανά εβδομάδα
ΑΠ = ΄Ωρες ασκήσεων πράξης ανά εβδομάδα
ΣΥΝ = Σύνολο ωρών ανά εβδομάδα
Τ= Τύπος μαθήματος,
Υ = Υποχρεωτικό μάθημα
ΕΥ = Επιλογής Υποχρεωτικό μάθημα
Κ= Κατηγορία μαθήματος
ΜΓΥ = Μαθήματα Γενικής Υποδομής
ΜΕΥ = Μαθήματα Eιδικής Υποδομής
ΜΕ = Μαθήματα Ειδικότητας
ΔΟΝΑ = Ιδιαίτερη κατηγορία μαθημάτων Διοίκησης-Οικονομίας-Νομοθεσίας-Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θ*

ΑΠ*

Ε*

ΣΥΝ*

ΠΜ*

Τ*

Κ*

ΦΕ*

 

FOS312

Γεωτεχνική Μηχανική

2

 

2

4

5

ΕΥ

ΜΕ

14

FOS313

Κατασκευές στο Φυσικό Περιβάλλον

2

 

2

4

5

ΕΥ

ΜΕ

14

FOS314

Δασοκομία Πόλεων

2

 

2

4

5

ΕΥ

ΜΕ

14

FOS315

Δασική Αναψυχή - Οικοτουρισμός

2

 

2

4

5

ΕΥ

ΜΕ

14

FOS316

Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές

2

 

2

4

5

ΕΥ

ΜΕ

14

FOS322

Διαχείριση δασών με οικοσυστηματική προσέγγιση

2

 

2

4

5

ΕΥ

ΜΕ

14

FOS323

Δασική Πληροφορική και Εφαρμογές της στο Σχεδιασμό Δασικών Έργων

2

 

2

4

5

ΕΥ

ΜΕ

14

FOS324

Σχεδιασμός μελετών της άγριας πανίδας: θεωρία και πράξη

2

 

2

4

5

ΕΥ

ΜΕ

14

FOS325

Γενετική Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών

2

 

2

4

5

ΕΥ

ΜΕ

14

FOS326

Δασικό Κτηματολόγιο

2

 

2

4

5

ΕΥ

ΜΕ

14ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θ*

ΑΠ*

Ε*

ΣΥΝ*

ΠΜ*

Τ*

Κ*

ΦΕ*

 

FOS317

Διαχείριση Χιονιού

2

 

2

4

5

ΕΥ

ΜΕ

14

FOS318

Αρχιτεκτονική Τοπίου

2

 

2

4

5

ΕΥ

ΜΕ

14

FOS319

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

2

 

2

4

5

ΕΥ

ΜΕ

14

FOS320

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

2

 

2

4

5

ΕΥ

ΜΕ

14

FOS321

Δομικά Υλικά - Στοιχεία Σκυροδέματος

2

 

2

4

5

ΕΥ

ΜΕ

14

FOS327

Τεχνολογικές εφαρμογές στη διαχείριση δασών

2

 

2

4

5

ΕΥ

ΜΕ

14

FOS328

Εκτροφή Θηραματικών Ειδών

2

 

2

4

5

ΕΥ

ΜΕ

14

FOS329

Δασική Εντομολογία

2

 

2

4

5

ΕΥ

ΜΕ

14Βαθμοί
Ελληνικά
Περιγραφή
ECTS
10 έως 8.5
Άριστα
A
8.4 έως 7
Πολύ καλά
B
6.9 έως 6
Καλά
C
5.9 έως 5.1
Αρκετά καλά
D
5
Βάση
E
4.9 έως 4
Ανεπιτυχώς
FX
3.9 έως 0
Κακώς
F