ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΕΙ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σπουδαστές ΤΕΙ - Εγγραφές
Σπουδαστές ΤΕΙ καθίστανται όσοι εγγράφονται σε αυτό μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Οι εγγραφές των εισαγομένων σπουδαστών γίνονται στο Τμήμα της Σχολής μέσα στα χρονικά όρια και με βάση τα δικαιολογητικά που ορίζονται εκάστοτε με τις υπουργικές αποφάσεις, για την εισαγωγή νέων σπουδαστών. Για όσους προέρχονται από μετεγγραφή ή κατάταξη, για την εγγραφή τους απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης του Τμήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος. Σε περίπτωση απόρριψης, η αίτηση είναι δυνατόν να επανεξετασθεί από το Συμβούλιο της Σχολής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν γράφτηκε ούτε με τη διαδικασία αυτής της παραγράφου, χάνει το δικαίωμα εγγραφής του στο ΤΕΙ.
Σπουδαστής που έχει εγγραφεί στο ΤΕΙ δεν μπορεί να είναι συγχρόνως σπουδαστής και σε άλλο Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή εξωτερικού.
Για το Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 οι ημερομηνίες που θα παραγματοποιούνται δηλώσεις μαθημάτων - διορθώσεις, όπως έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Καβάλας (Πράξη 19/23-08-2011), είναι από 19/09/2011 έως 30/09/2011.


Κύκλοι σπουδών, έναρξη, διακοπή και λήξη μαθημάτων
Τη βασική εκπαιδευτική μονάδα στο ΤΕΙ αποτελεί το διδακτικό εξάμηνο. Κάθε διδακτικό έτος, που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου, περιλαμβάνει δύο αυτοτελή διδακτικά εξάμηνα: το Χειμερινό και το Εαρινό. Μεταξύ των δύο εξεταστικών περιόδων του Χειμερινού εξαμήνου ή μετά τη λήξη της δεύτερης εξεταστικής περιόδου και μέχρι την έναρξη του Εαρινού εξαμήνου μπορούν να παρεμβάλλονται ημέρες ελεύθερες μαθημάτων (για ανανέωση εγγραφής).
Συγκεκριμένα, για το Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, όπως έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Καβάλας (Πράξη 19/23-08-2011) οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης μαθημάτων μαθημάτων και εξεταστικών περιόδων είναι:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δηλώσεις - Διορθώσεις μαθημάτων

19/09/2011-30/09/2011

Έναρξη μαθημάτων

03-10-2011

Λήξη μαθημάτων

24-01-2012

Έναρξη Εξεταστικής περιόδου

25-01-2012

Λήξη Εξεταστικής περιόδου 

16-02-2012


ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δηλώσεις - Διορθώσεις μαθημάτων

17/02/2012-24/02/2012

Έναρξη μαθημάτων

27-02-2012

Λήξη μαθημάτων

15-06-2012

Έναρξη Εξεταστικής περιόδου

18-06-2012

Έναρξη Εξεταστικής περιόδου

05-07-2012

Έναρξη Εξεταστικής περιόδου

03-09-2012

Λήξη Εξεταστικής περιόδου 

14-09-2012


Κατά τη διάρκεια των εξαμήνων, μαθήματα και εξετάσεις δεν διεξάγονται τις επίσημες εορτές και διακοπές, που ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΤΕΙ. Ειδικότερα, όπως έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Καβάλας (Πράξη 19/23-08-2011), μαθήματα δεν διεξάγονται:
Την 28η Οκτωβρίου, τη 17η Νοεμβρίου, την Τοπική Γιορτή της πόλης της Δράμας (4 Δεκεμβρίου - Αγίας Βαρβάρας), κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, τα Θεοφάνεια, των Τριών Ιεραρχών, την Καθαρά Δευτέρα, την Εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου, κατά τις διακοπές του Πάσχα, την 1η Μάη και του Αγίου Πνεύματος.

Η διάρκεια των βασικών σπουδών στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος είναι οχτώ(8) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένων και των έξι μηνών της πρακτικής άσκησης.
Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε δασικά συμπλέγματα, βιομηχανίες ξύλου, Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές.
Κατά το όγδοο εξάμηνο πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα και ολοκληρώνεται η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Οργάνωση μαθημάτων - Προγράμματα σπουδών
Οι σπουδές στα ΤΕΙ οργανώνονται με βάση το εξαμηνιαίο μάθημα. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κάθε Τμήματος διακρίνονται σε Γενικά Υποχρεωτικά, κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά και Προαιρετικά, ως εξής:

α. Γενικά Υποχρεωτικά μαθήματα είναι τα μαθήματα υποδομής και τα βασικά μαθήματα της ειδικότητας, τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους σπουδαστές του Τμήματος.
β. κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα είναι μαθήματα ειδικότητας, τα οποία επιλέγονται από τους σπουδαστές από πίνακα περισσοτέρων μαθημάτων.

Εάν οι γνώσεις που παρέχονται σε ένα μάθημα είναι προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης ενός άλλου μαθήματος, το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται ως προαπαιτούμενο του δεύτερου. Ένα μάθημα μπορεί να είναι ταυτόχρονα και προαπαιτούμενο ενός μαθήματος και εξαρτώμενο από άλλο μάθημα. Τα προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα μαθήματα καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κάθε Τμήματος.
Η εκπαιδευτική διαδικασία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές διδασκαλίας:
· Θεωρητική διδασκαλία
· Πρακτικές και Εργαστηριακές ασκήσεις
· Σεμινάρια
· Εκπόνηση εργασιών (ατομικά ή ομαδικά)
· Φροντιστηριακές ασκήσεις και
· Εκπαιδευτικές εκδρομές

Τα θεωρητικά μαθήματα, η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας των οποίων ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας, παρουσιάζει εποπτικά μια ευρεία περιοχή ενός γνωστικού αντικειμένου και το σχετικό μ' αυτή επιστημονικό προβληματισμό. Τμήμα της διδασκαλίας αυτής μπορεί να περιλαμβάνει και ειδικές ασκήσεις για την εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων με τη μορφή φροντιστηριακών ασκήσεων. Η διάρκεια της θεωρητικής διδασκαλίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) συνεχείς ώρες διδασκαλίας στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο.
Οι εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις, η διάρκεια των οποίων είναι πενήντα πέντε (55) λεπτά και μπορεί να γίνονται χωρίς διάλειμμα, πραγματοποιούνται περιοδικά σε κατάλληλους χώρους του ΤΕΙ ή χώρους εργασίας, στους οποίους οι σπουδαστές, κάτω από την επίβλεψη και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, εκπαιδεύονται κατά μικρές ομάδες στην εφαρμογή θεωρητικών, επαγγελματικών ή τεχνολογικών μεθόδων, στο χειρισμό τεχνικών συστημάτων, στον εθισμό στην ομαδική εργασία, στη σύνταξη περιγραφικών εκθέσεων κλπ, ώστε να αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες.
Το αργότερο μία (1) εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου, συντάσσεται με τη φροντίδα του Συμβουλίου του Τμήματος και ανακοινώνεται με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος, το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος, το οποίο περιέχει:

α) Τα τυπικά προγράμματα σπουδών κάθε εξαμήνου.
β) Τα μέλη του ΕΠ που θα διδάξουν κάθε μάθημα των τυπικών προγραμμάτων, και
γ) Την ημέρα, την ώρα και την αίθουσα ή το χώρο που θα πραγματοποιηθεί κάθε  μάθημα.

Κατά την κατάρτιση του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος κάθε Τμήματος λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να συμπίπτει ελεύθερος χρόνος 3-4 ωρών σε συγκεκριμένη μέρα της εβδομάδας, που θα χρησιμοποιείται για τη σύγκληση των οργάνων του Τμήματος ή συνελεύσεων των μελών του ΤΕΙ.

Τα τυπικά προγράμματα των εξαμήνων σπουδών του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι υποχρεωτικά για τους σπουδαστές του Τμήματος. Ο σπουδαστής μπορεί για κάθε διδακτικό εξάμηνο να καταρτίζει το ατομικό του πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει τα μαθήματα που επιθυμεί και πρόκειται να παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό. Σχετική δήλωση υποβάλλουν στο Τμήμα όλοι οι σπουδαστές ταυτόχρονα με την εγγραφή ή την ανανέωση εγγραφής τους. Μέσα σε μία (1) εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου, ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής δήλωσής του για δύο το πολύ μαθήματα.

Κατά την κατάρτιση του ατομικού προγράμματος ( ΑΠ ) σπουδών του εξαμήνου ο σπουδαστής λαμβάνει υποχρεωτικά πρόνοια, ώστε:

 • Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας για τα μαθήματα που δηλώνει να είναι  μέχρι 35 ώρες, οι οποίες περιλαμβάνουν μαθήματα του τυπικού εξαμήνου, μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων και μαθήματα του αμέσως επομένου εξαμήνου. Οι σπουδαστές επί πτυχίω μπορούν να δηλώσουν  μέχρι 45 ώρες.  
 • Σε περίπτωση μικτού μαθήματος δηλώνονται απαραίτητα και τα δύο μέρη (θεωρία, εργαστήριο) εκτός εάν το ένα μέρος έχει εξετασθεί επιτυχώς.
 • Κατά την κατάρτιση του ΑΠ των σπουδαστών (πλην των επί πτυχίω) λαμβάνονται υπόψη οι αλυσίδες μαθημάτων ( ΑΜ ). Σύμφωνα με τις ΑΜ δεν δηλώνονται μαθήματα, τα προαπαιτούμενα των οποίων δεν έχει παρακολουθήσει με επιτυχία ο σπουδαστής.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
Αλυσίδες μαθημάτων


Μαθήματα

Μαθήματα

Α/Α

Προαπαιτούμενο

Εξαρτώμενο

1

Δασική Βιομετρία ΙΙ 

Δασική Διαχειριστική ΙΙ

2

Δασική Οικολογία 

Εφαρμοσμένη Δασοκομική

3

Τοπογραφία Ι 

Αποτυπώσεις Χαράξεις

4

Δασική Οδοποιία Ι 

Δασική Οδοποιία ΙΙ

Οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους, σύμφωνα με τη δήλωση τους.
Σε κάθε περίπτωση, εάν ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι για οποιονδήποτε λόγο μικρότερος από τα δύο τρίτα ( 2/3 ) του προβλεπομένου στο πρόγραμμα σπουδών για όλο το διδακτικό εξάμηνο, το μάθημα αυτό θεωρείται ότι δε διδάχτηκε. Η διαπίστωση γίνεται κατά τη λήξη του εξαμήνου με πράξη της ομάδας μαθημάτων και ευθύνη του υπευθύνου αυτής.
Σε καμία περίπτωση ο σπουδαστής, δεν μπορεί να καταστεί πτυχιούχος νωρίτερα από την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια σπουδών του Τμήματος.

Για την αποτελεσματικότερη εμπέδωση των γνώσεων των σπουδαστών οργανώνονται, με πρωτοβουλία και ευθύνη του Τμήματος, εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές μικρής χρονικής διάρκειας.Πολυήμερες, άνω των τριών (3) ημερών, εκπαιδευτικές εκδρομές, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, πραγματοποιούνται μόνο κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του καλοκαιριού.

Βαθμολογία
Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τμήματος χωρίζονται σε θεωρητικά (μόνο θεωρία ή θεωρία και φροντιστήριο), σε εργαστηριακά (μόνο εργαστήριο) και σε μεικτά ( θεωρία και εργαστήριο).
Η βαθμολογία του εργαστηριακού μαθήματος ή εργαστηριακού μέρους μεικτού μαθήματος διαμορφώνεται,
ανάλογα με τη φύση του εργαστηρίου:

 • Από τους επιμέρους βαθμούς των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν.
 • Από μερικά ή ολικό test πάνω στην ύλη του συνόλου των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων ή τουλάχιστον τρεις φορές το εξάμηνο. Ο μέσος όρος όλων των επιμέρους βαθμών των ασκήσεων, που ο σπουδαστής πρέπει να διεξαγάγει κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, είναι ο τελικός βαθμός εργαστηριακού μαθήματος ή εργαστηριακού μέρους μεικτού μαθήματος.
Τα αποτελέσματα της επιτυχούς ή μη διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων ανακοινώνονται στο τέλος του εξαμήνου στην πινακίδα ανακοινώσεων του εργαστηρίου και κοινοποιούνται στη γραμματεία του Τμήματος με ευθύνη του διδάσκοντα.
Σπουδαστής που δεν παρακολούθησε το 80% των εργαστηριακών ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του εξαμήνου ή δεν συγκέντρωσε στη βαθμολογία τουλάχιστον πέντε πιστωτικές μονάδες επαναλαμβάνει το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος κατά το επόμενο εξάμηνο.

Η διαδικασία της αξιολόγησης του εργαστηριακού μαθήματος ή εργαστηριακού μέρους μεικτού μαθήματος ολοκληρώνεται την 15η εκπαιδευτική εβδομάδα του κάθε εξαμήνου.
Ο τελικός βαθμός του θεωρητικού μαθήματος ή του θεωρητικού μέρους μεικτού μαθήματος είναι το άθροισμα των πιστωτικών μονάδων των εξής στοιχείων:

 • Βαθμός προόδου 0 - 4 πιστωτικές μονάδες.
 • Βαθμός περιόδου 0 - 6 πιστωτικές μονάδες.

Η μορφή διεξαγωγής προόδου θα καθορίζεται από το διδάσκοντα καθηγητή του μαθήματος και θα μπορεί να είναι γραπτή εξέταση ή μία ή περισσότερες εργασίες, ατομικές ή ομαδικές.
Ο βαθμός προόδου εξάγεται από μία γραπτή εξέταση που γίνεται τη χρονική περίοδο από τη 10η έως 13η εκπαιδευτική εβδομάδα με ύλη εξέτασης ίση τουλάχιστο με το 50% περίπου της προβλεπόμενης για το διδακτικό εξάμηνο ύλης.

 • Η διεξαγωγή γραπτών ή προφορικών εξετάσεων προόδου ανακοινώνεται με ευθύνη του διδάσκοντος τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής αφού ενημερωθεί και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
 • Στην τελική εξέταση του μαθήματος ο σπουδαστής μπορεί να συμμετέχει ανεξάρτητα από την συμμετοχή του στην ενδιάμεση αξιολόγηση.
 • Ο τρόπος βαθμολόγησης της προόδου του σπουδαστή ανακοινώνεται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε διδακτικού εξαμήνου.

Ο βαθμός περιόδου εξάγεται από γραπτή εξέταση, που πραγματοποιείται στις δύο εξεταστικές περιόδους που ακολουθούν τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου. Οι δύο εξεταστικές περίοδοι είναι διάρκειας δύο εβδομάδων η κάθε μία. Η διάρκεια της επεξεργασίας των θεμάτων κατά τη γραπτή εξέταση κάθε μαθήματος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις ώρες. Οι εξετάσεις κάθε μαθήματος διεξάγονται με την ευθύνη του διδάσκοντα του μαθήματος.
Σπουδαστής θεωρείται επιτυχών στα μαθήματα εκείνα που συγκέντρωσε άθροισμα πιστωτικών μονάδων προόδου συν περιόδου τουλάχιστον πέντε ή που βαθμολογήθηκε με πέντε (5) τουλάχιστον στην τελική εξέταση. Σε αντίθετη περίπτωση ο σπουδαστής επαναλαμβάνει το μάθημα κατά το επόμενο εξάμηνο.
Ο τελικός βαθμός μεικτού μαθήματος προκύπτει από τον υπολογισμό των βαθμών του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος, με συντελεστές που κυμαίνονται μεταξύ 0.40 και 0.60 και έχουν άθροισμα ένα (1).
Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης ενός μόνο μέρους μικτού μαθήματος, ο βαθμός του μέρους αυτού κατοχυρώνεται και το μάθημα επαναλαμβάνεται μόνο ως προς το άλλο μέρος.
Όλοι οι τελικοί βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προσέγγιση ενός δεκάτου της ακέραιας μονάδας.
Σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του ο σπουδαστής θα πρέπει να παρακολουθήσει με επιτυχία τα 36 υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών ( ΠΣ) και 4 μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά από τα 10 συνολικά που διδάσκονται.

Ανανέωση εγγραφής
Ο σπουδαστής υποχρεούται ανά εξάμηνο σε ανανέωση εγγραφής. Η ανανέωση γίνεται μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου, με ειδική έντυπη δήλωση που διατίθεται από το Τμήμα.
Σπουδαστής, που δεν ανανέωσε την εγγραφή του σ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών του για δύο (2) συνεχόμενα ή για τρία (3) μη συνεχόμενα εξάμηνα σπουδών, χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στο ΤΕΙ και διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος αυτοδίκαια. Αιτήσεις επανεγγραφής διαγραφέντων εξετάζονται κατά σειρά από το Συμβούλιο του Τμήματος μόνο για σοβαρούς λόγους.
Σπουδαστής που είναι τελειόφοιτος και οφείλει λιγότερες από 20 ώρες δεν είναι απαραίτητο να κάνει ανανέωση εγγραφής.

Βαθμός πτυχίου
Σπουδαστής του τμήματος γίνεται πτυχιούχος :

 • Όταν συμπληρώσει την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια σπουδών των οκτώ εξαμήνων.
 • Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 36 υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών και τα 4 μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά συμπληρώνοντας 240 πιστωτικές μονάδες (ΠΜ).
 • Έχει συντάξει και εξεταστεί επιτυχώς στην πτυχιακή του εργασία 15 ΠΜ.
 • Έχει περατώσει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.

O βαθμός του πτυχίου εξάγεται με προσέγγιση ενός δεκαδικού ψηφίου και προκύπτει από τον τύπο:


Β =

δ1*β1 + δ2*β2 + .. ..+ δν*βν


δ1 + δ2 + .. ..+ δν

Όπου : β1, β2, .. .. βν είναι βαθμοί όλων των μαθημάτων
δ1, δ2, .. .. δν οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες, που αντιστοιχούν στις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος.
Ο χαρακτηρισμός βαθμού του πτυχίου των αποφοίτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθορίζεται ως εξής:
από 5-6,9 "καλώς"
από 7-8,4 "λίαν-καλώς"
από 8,5-10 "άριστα"
Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προσέγγιση ενός δεκάτου (1/10) της ακέραιας μονάδας.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ  ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

Εξεταστικές περίοδοι εξαμήνου, πρόγραμμα εξετάσεων, οργάνωση των εξετάσεων περιόδου
Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου ακολουθούν δύο (2) εξεταστικές περίοδοι, δύο (2) εβδομάδων η κάθε μία, κατά τη διάρκεια των οποίων οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτώς ή προφορικώς.
Τη γενική ευθύνη εύρυθμης διεξαγωγής των εξετάσεων του Τμήματος έχει ο Προϊστάμενος του Τμήματος, ο οποίος μεριμνά έγκαιρα για τον ορισμό εποπτών, την καταλληλότητα των χώρων, τη διαθεσιμότητα των υλικών και μέσων και γενικότερα για το αδιάβλητο των εξετάσεων.
Τα θέματα των εξετάσεων εισηγείται αυτός ή αυτοί που δίδαξαν το μάθημα κατά το εξάμηνο που έληξε και σε περίπτωση απουσίας τους ή κωλύματος τα θέματα θέτει και εισηγείται άλλος εκπαιδευτικός από τον ίδιο Τομέα Μαθημάτων, που ορίζεται με πράξη του Προϊσταμένου του Τμήματος, μετά από εισήγηση του Τομέα Μαθημάτων.
Οι εξετάσεις περιόδου σε θεωρητικά μαθήματα ή στο θεωρητικό μέρος μικτών μαθημάτων είναι για όλους τους σπουδαστές που τα έχουν δηλώσει υποχρεωτικές και διεξάγονται με βάση το πρόγραμμα, που συντάσσεται από το Συμβούλιο του Τμήματος και ανακοινώνεται με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
Σε περίπτωση που για λόγους μη υπαιτιότητας των σπουδαστών δεν πραγματοποιηθούν οι τελικές εξετάσεις της μιας ή και των δύο εξεταστικών περιόδων σε μάθημα ή μαθήματα του οικείου διδακτικού εξαμήνου, αυτές διενεργούνται στο αμέσως επόμενο διδακτικό εξάμηνο και μετά τη λήξη των εβδομάδων διδασκαλίας του εξαμήνου αυτού. Στην περίπτωση αυτή κατοχυρώνεται ο βαθμός ενδιάμεσης αξιολόγησης. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις μαθημάτων που διεξάγονται, σύμφωνα με τα προηγούμενα, στο αμέσως επόμενο διδακτικό εξάμηνο, δεν απαιτείται δήλωση του μαθήματος από το σπουδαστή.

Διαδικασία διεξαγωγής εξετάσεων
Για την ανάπτυξη των θεμάτων χορηγούνται στους εξεταζόμενους σπουδαστές ειδικά σφραγισμένες κόλλες αναφοράς ή τυπωμένα ερωτηματολόγια με ευθύνη των επιτηρητών της αίθουσας.Στην αρχή της εξέτασης γίνεται από τους επιτηρητές έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας των εξεταζομένων.
Σπουδαστής που καταλαμβάνεται να αντιγράφει από βιβλία ή σημειώσεις ή από γραπτό σπουδαστή ή συνεννοείται με άλλον ή άλλους σπουδαστές ή παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων μηδενίζεται, αφού σημειωθεί και μονογραφηθεί το γραπτό του από τον επιτηρητή που έκανε τη διαπίστωση αυτή.
Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διεξαγωγή των εξετάσεων του μαθήματος, ο εκπαιδευτικός καταθέτει στο Τμήμα τη βαθμολογία των εξετάσεων περιόδου καθώς και τον τελικό βαθμό του μαθήματος. Μετά από σχετικό έλεγχο, το Τμήμα προβαίνει στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και στην αρχειοθέτηση των βαθμολογιών.

Τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται με ευθύνη του εξεταστή για ένα εξάμηνο, μετά την παρέλευση του οποίου διατίθενται για πολτοποίηση με απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής. Κατά το διάστημα αυτό ο σπουδαστής μπορεί να ζητήσει από τον εξεταστή να συμβουλευθεί το γραπτό του.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Τίτλοι σπουδών
1. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. χορηγούνται τα ακόλουθα πιστοποιητικά και τίτλοι σπουδών:
α. Βεβαίωση σπουδαστικής κατάστασης
β. Αντίγραφο βαθμολογίας του σπουδαστή
γ. Πιστοποιητικό για χρήση Στρατολογίας
δ. Πιστοποιητικό αποφοίτησης και
ε. Πτυχίο

Το πιστοποιητικό αποφοίτησης επέχει θέση αντιγράφου πτυχίου.

Σπουδαστική ταυτότητα, εισιτήριο
Στους σπουδαστές των ΤΕΙ χορηγούνται η σπουδαστική ταυτότητα και το δελτίο ειδικού εισιτηρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

αρχή σελίδας