ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι σπουδαστές μπορούν να αρχίσουν την πρακτική τους άσκηση μετά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους με την προϋπόθεση ότι έχουν περάσει με επιτυχία τα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και τα παρακάτω μαθήματα ειδικότητας.

  1. Εφαρμοσμένη Δασοκομική
  2. Δασική Διαχειριστική ΙΙ
  3. Έργα Ελέγχου Ορεινών Υδάτων
  4. Δασική Οδοποιία  ΙΙ
  5. Βιολογία Άγριας Πανίδας

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος και συμμετέχει με 10 πιστωτικές μονάδες στον υπολογισμό του τελικού βαθμού πτυχίου.

Υποβολή αιτήσεων
Κάθε σπουδαστής που πρόκειται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, υποβάλλει αίτηση-δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος, με την οποία δηλώνει μία ή περισσότερες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις στις οποίες ενδιαφέρεται να απασχοληθεί. Η επιτροπή πρακτικής άσκησης κατανέμει τους σπουδαστές στις υπάρχουσες θέσεις, αφού συνεκτιμήσει τις δηλώσεις τους. Στους σπουδαστές δίνεται η δυνατότητα να προτείνουν οι ίδιοι τις θέσεις που θέλουν να απασχοληθούν. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή πρακτικής άσκησης, αφού ελέγξει την καταλληλότητα της επιχείρησης, δίνει τη θέση στον προτείνοντα σπουδαστή.

Εποπτεία πρακτικής άσκησης
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι σπουδαστές ελέγχονται από τον επόπτη πρακτικής άσκησης, ο οποίος ορίζεται από το Τμήμα για το σκοπό αυτό. Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού στα οποία θα ανατεθεί η άσκηση εποπτείας ασκουμένων σπουδαστών επισκέπτονται τους χώρους άσκησης, ενημερώνονται για το αντικείμενο απασχόλησης τους, παρακολουθούν την επίδοση τους και συνεργάζονται στην επίλυση των προβλημάτων τους τόσο με τους ασκούμενους, όσο και με τον υπεύθυνο της επιχείρησης.
Σε περίπτωση που η διοίκηση του φορέα απασχόλησης δεν ακολουθεί σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα απασχόλησης των ασκουμένων ή τους ετεροαπασχολεί, είναι δυνατό ύστερα από απόφαση της επιτροπής να διακοπεί η άσκηση στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο. Η επιτροπή μεριμνά, ώστε να βρεθούν κατά προτεραιότητα νέες θέσεις για τους σπουδαστές που διέκοψαν την άσκηση. Στη νέα αυτή θέση πραγματοποιείται πρακτική άσκηση μόνο για το διάστημα που υπολείπεται των έξι μηνών.

Δικαιώματα - υποχρεώσεις ασκουμένων
Κάθε ασκούμενος σπουδαστής τηρεί βιβλίο πρακτικής άσκησης, στο οποίο σημειώνει τις εργασίες με τις οποίες απασχολήθηκε και περιγράφει συνοπτικά τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή της υπηρεσίας για την παρακολούθηση των ασκουμένων.

Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος σπουδαστής μπορεί, για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό.

Ο ασκούμενος υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού χώρου μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της πρακτικής άσκησης. Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής υποχρεούται να επαναλάβει το επόμενο εξάμηνο τη διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης για τη συμπλήρωση του υπολοίπου χρόνου της πρακτικής άσκησης.
Η πρακτική άσκηση αμείβεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο σπουδαστής υποβάλλει στην Γραμματεία του Τμήματος τη βεβαίωση πραγματοποίησης και το βιβλίο πρακτικής άσκησης, κατάλληλα συμπληρωμένο με τον αριθμό των εβδομαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και την επίδοση του. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος ή η επιτροπή πρακτικής άσκησης, στην οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, αποφασίζει για την αποδοχή η απόρριψη τους.